Usuari/a: -- Sortir --

3D CHARACTER SELECTION

Obrim un Projecte amb la versio 2018.2 “SelectCharacter”.

Importem la carpeta “Characters” a “Assets”.

Una vegada importada la carpeta, anem a “Scenes” i pujem la -scene.

Abans de tot nem a “File” → “Build Settings..” → Posem la “scene” i “scene1” per ordre.

Creem un “GameObject” desde “CreateEmpty” i fiquem tots els “Prefabs”.

Cambiem la “Rotation Y” de “GameObject” a 180.

Creem “UI” → “Canvas” → “Panel” (Anclat a l'esquerra) → “Buttons”... (6)

“GameObject” fiquem un component: → Carpeta Scripts → “Character Creation”.

Dins el mateix “Canvas” → “Panell” (Anclat al centre adalt) → 1-“InputField” i 1-“Buttons”.

Agafem tots els “Buttons” i els hi donem “On Click()” → Arrastrem “GameObject” dins “On Click”;

CharacterCreation → Select (int); → Els ordenem de 0 al 5.

Anem al “GameObject” → Arrastrem “InputField” → Script → Playername

Al “Button” del “Panel (1)” li donem “On Click” → Arrastrem “GameObject” dins “On Click” → CharacterCreation → “ConfirmButton()”.

Guardem “scene” i copiem “GameObject” → Pujem “scene1” i eliminem “scene” → Enganxem “GameObject” a “scene1”.

COPY

PASTE

Creem un “UI” → Text

Agregem un Component a “GameObject” → Script → “CharacterName” → Arrastrem “Text” → CharacterName → PlayerName.

Guardem “scene1” , pujem “scene”, eliminem “scene1”

PLAY