Usuari/a: -- Sortir --

TUTORIAL 3D GameKit

Crear nova Escena

Seleccionem la opció Kit tools, després Create New Scene

Posem un nom a l'escena nova i pressionem create

Escena creada

Ampliar terreny

Amb el terreny seleccionat, pressionem a Scale Tool

Pressionant el quadre del mig, podem escalar el terreny (ampliar-lo o reduïr-lo).

Posar roques a l'Escena

Ruta dels objectes 3D Game Kit/Prefabs/Environments/Rock

Seleccionem les roques i les posem a l'escena

Agregar objecte interactiu

Ruta de l'objecte 3D Game Kit/Prefabs/Interactables

I arrastrem l'objecte a l'escena

Crear una estructura que marqui un cami

Agreguem diferents objectes a l'escenari per marcar un cami específic, pel qual haurà de passar el jugador.

Agregar àcid

Seleccionem plane a la jerarquía de l'escena.

Despres a l'inspector pressionarem a Open Probuilder.

I utilitzarem la opció face selection per fer un forat al terreny

Seleccionem el prefab de làcid i el posem al forat.

Agreguem l'Script Death per matar al jugador

Plataforma mòvil

Busquem el prefab movingPlatform

I l'afegim a l'escena, modifiquem l'inici i el final del desplaçament de la plataforma.

Activem la plataforma i cambiem el Loop Type per ping pong per tal que el desplaçament de la plataforma es repeteixi sempre

Afegim objectes que interactuen entre ells

Añadimos los prefabs DoorSmall y PressurePad en la escena

Seleccionamos la PressurePad y en el inspector agregamos en Interactive Object el prefab de la puerta.

Ahora cuando estemos encima del PressurePad la puerta se abrira automaticamente.

Enemics

Afegim el chomper a l'escena

A l'inspector del chomper modificarem el seu radi de detecció

Radi modificat

Moviment del chomper

Creem un GameObject i el renombrem NavMeshSurface, a l'inspector de l'objecte cambiem el tipus d'agent d'humanoid a chomper

A Include Layers seleccionarem les zones per on el chomper es podrà desplaçar, despres de seleccionar-los pressionem Bake.

Afegir vegetació

Agreguem la vegetació d'un en un

Exemple vegetació (VegetationLarge)

Podem utilitzar l'eina per agregar vegetació implementada al 3d game kit, seleccionem el tipus de vegetació que volem i els afegim a l'escenari

Exemple de vegetació (GroundCover y VegetationSmall)