Usuari/a: -- Sortir --

TUTORIAL AR TRUMP

 • Entrar a la web de Vuforia (https://developer.vuforia.com/vui/develop/licenses). Registrar-se o iniciar sessió. I anar a “Get Development Key”.
 • Posar un nom a la llicència per el joc que es vol crear. Acceptar les condicions d’ús, i confirmar.
 • S'ha creat la llicència, i ara s'ha d'entrar clicant-hi a sobre.
 • Copiar la clau de la llicència.
 • Anar al moodle, a l'apartat de AR Augmented Reality (dins de MP15 - Dual - Videojocs) i descarregar el Kit Augmented Reality Trump.
 • Tornar a la web de Vuforia, dins l'apartat de "Target Manager".
 • Afegir una base de dades, i posar-li un nom.
 • Afegir un objecte.
 • L’objecte ha de ser una sola imatge. Buscar l'imatge del bitllet (20euros.jpg) dins del .zip descarregat a l'apartat 5. I posar-li un tamany de 5.
 • Quan ja s'hagi creat, s'haurà de descarregar la base de dades.
 • Crear un projecte 3D a Unity (2018.2.21f).
 • Importar el paquet de Vuforia dins dels Assets.
 • Insertar la base de dades del bitllet (Descarregada al pas 10).
 • Insertar tambè la carpeta LowpolyTrump, que es troba dins del .zip descarregat del moodle.
 • Guardar l'escena com a main.
 • Dins de la carpeta Assets,Vuforia, Prefabs, hi ha l' ARCamera, que s'ha de pujar fins a la jerarquia.
 • Eliminar la Càmera Principal.
 • Dins de Assets, Vuforia, Prefabs, hi ha ImageTrget que s'ha de pujar a la jerarquia.
 • Dins de l’inspector de l'AR Camera i "Open VuforiaConfiguration", enganxar la llicència copiada al pas 4. I activar les dades.
 • Dins de l’inspector de l’ImageTarget, posar la base de dades descarregada i importada.
 • Dins de les carpetes Assets,LowpolyTrump, Anims, hi ha el trump_lp_anim_iddle01, que s'ha de pujar a la jerarquia dins de ImageTarget.
 • A l’inspector de trump_ip_anim_iddle01, canviar la rotació i l'escala.
 • Importar la carpeta StandardAssets del .zip descarregat dins de la carpeta Assets.
 • Dins les carpetes Assets, StandardAassets, CrossPlatformInput, Prefabs, hi ha el MobileSingleStickControl, que s'ha de pujar a la jerarquia.
 • Eliminar el botó JumpButton.
 • Canviar els valors a l'escala i el rang de moviment a l’inspector de MobileJoystick.
 • Crear una carpeta d'Scripts dins d'Assets, i afegir-hi el TrumpController del .zip descarregat.
 • A l'animació d'en Trump, s'ha d'afegir un Rigidbody, on s'ha de treure la gravetat. I afegir també l'script afegit al pas anterior.
 • Dins de la segona animació (iddle) de dins les carpetes Assets, LowpolyTrump, Anims, Canviar el tipus d'animació a Legacy, dins de l'apartat Rig.
 • Fer el mateix amb la tercera animació (walk).
 • Dins de l'animació de iddle, s'ha de canviar el nom a "Iddle", i posar-la en mode loop.
 • Dins del personatge de Trump, dir que hi ha dos animacions, i posar l'animació de walk.